தாய்ப் பத்திரம் வேண்டும்!

தாய்ப் பத்திரம் வேண்டும்!

“தாய்ப் பத்திரம் வேண்டும்!” – பதிவுத் துறை நிபந்தனை from 27/06/2018

ஆவணப் பதிவின்போது அந்த இடம் தொடர்பான தாய்ப் பத்திரம் பதிவாளரால் சரிபார்க்கப்படும்.

இதை உறுதிசெய்ய, அதில் குறிப்பு எழுதி, தேதியுடன் கையொப்பமிடப்படும்.

சார்பதிவாளர் தாய்ப் பத்திரத்தைச் பார்த்துவிட்டு அப்போதே திருப்பிக் கொடுத்துவிடுவார்.

Related posts

Build 4 Houses Per Day using “Pre-Cast Technology” – Ready_Made Houses

# Gavin Moore is the inventor of Pre-Cast Technology technology. He is a New Zealand builder. #...

Continue reading

Advantages of Buying an Old House and Building a New House

Old House: # You will likely have less stress. # You can negotiate the price. # You don't have...

Continue reading

வாஸ்து பற்றிய தகவல்கள்

# ஒரு மனை மற்றும் அதனுள்...

Continue reading

Join The Discussion